Make your own free website on Tripod.com

 

CYBER PKEFAHAMAN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم

 

BAHAGIAN PERTAMA

 

BAB KE DUATASAWWUR ISLAMI

 Pengertian Islam

Islam dari segi bahasa boleh diertikan dengan ketundukan, kepatuhan, ketaatan dan penyerahan diri. Islam juga diberi makna kesejahteraan dan keselamatan.Kalimat Islam berasal dari akar kata aslama yang bererti menyerah diri sementara kalimat aslama pula diambil dari kalimat salima yang diberi penambahan huruf alif untuk tujuan makna yang tertentu, kalimat salima pula bererti selamat atau sejahtera.

Firman Allah swt. yang bermaksud: "Apakah mereka mencari agama lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah menyerah dirisegala yang ada di langit dan di bumi dengan suka mahupun dengan terpaksa dan kepada Allah mereka dikembalikan". (ali-Imran: 83)

Di dalam ayat di atas tersebut perkataan aslama yang membawa erti menyerah diri. Satu lagi ayat yang menunjukkan bahawa perkataan itu bererti menyerah diri ialah tersebut di dalam ayat 112 surah al-Baqarah bermaksud: "(Tidak demikian) Bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih". (al-Baqarah: 112)
 

Pengertian Islam dari Istilah Syarak

Pengertian Islam dari segi Istilah pula bererti "Tunduk, patuh serta menyerah diri lahir batin di dalam melaksanakan segala apa yang di bawa dan disampaikan oleh Rasulullah saw". Penggunaan perkataan Islam disebut di dalam al-Quran dalam beberapa tempat dan ayat antaranya ialah: Firman Allah swt. maksudnya: "Sesungguhnya deen (agama) yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam". (Ali-Imran: 19)
 

Nama Islam

Kalimat Islam digunakan secara khususnya untuk memberi nama agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan juga kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Allah telah menjelaskan demikian dalam al-Quran di dalam beberapa ayat di antaranya ialah: Firman Allah swt. maksudnya: "Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (berkata ia): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini (Islam) bagi mu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam (memeluk) Islam". (al-Baqarah: 132)

Firman Allah swt. lagi maksudnya: "Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apakah yang kamu sembah sepeninggalanku ? "Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, (iaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh (muslim) kepada-Nya". (al-Baqarah: 133)

Dr. Abdul Karim Zaidan pula memberi beberapa pengertian dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, antaranya ialah:

1. Pengertian yang berdasarkan hadis Nabi saw. yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maksudnya: "Wahai Muhammad ceritakan kepadaku tentang Islam, Rasulullah saw. menjawab: "Engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan Solat, mengeluarkan Zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan menunaikan Haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu". (H.R.Muslim)

2. Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah swt. seperti mentaati-Nya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa, kerana ketundukan terpaksa tabi'ie makhluk dan ketundukan seperti itu tanpa perhitungan pahala dan dosa.

Firman Allah swt. maksudnya: "Apakah mereka mencari agama lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah menyerah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi baik dengan suka maupun dengan terpaksa dan kepada Allah mereka dikembalikan". (Ali-Imran: 83)

Adapun ketundukan dengan penuh kesedaran adalah merupakan hakikat Islam dan dalam ketundukan yang seperti ini timbul adanya pahala dan dosa, dan sebagai bukti penuh ketundukan kepada Allah ia redha menerima agama-Nya.

3. Islam bererti Peraturan Hidup atau Nizamul-Hayyah yang bersifat mengatur hidup dan kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada ummat manusia.

Firman Allah swt. maksudnya: "Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan ia berbuat baik maka sesungguhnya ia berpegang dengan tali yang teguh". (Luqman: 22)

4. Islam merupakan kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, baik peraturan yang berbentuk akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan lain-lain yang terkadung di dalam al-Quran dan as-Sunah.

Firman Allah swt. maksudnya: "Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika kamu tidak kerjakan (apa yang diperintahkan) bererti kamu tidak menyampaikan Risalah-Nya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia". (al-Maaidah: 67)

Maksud apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya ialah Al-Quran dan As-Sunah dan di dalamnya terkandung segala peraturan yang mana semuanya itu disebut sebagai Peraturan atau Hukum Islam.

5. Islam adalah pedoman hidup yang sebenarnya, pertunjuk dalam semua aspek hidup dan kehidupan manusia, ubat yang mujarab untuk mengatasi dan memperbaiki masyarakat dan jalan yang baik bagi orang yang bersedia untuk mengikutinya.

Firman Allah swt. maksudnya: "Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Quran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Kitab (al-Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan al-Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Iaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahawa kepada Allahlah kembali semua urusan" (as-Syuraa: 52-53)

Segala pengertian atau takrif yang tersebut di atas hanya sebahagian dari pengertian yang boleh memberi makna kepada Islam, ada banyak lagi takrif-takrif Islam ini dan ia boleh diterima asalkan ia tidak terkeluar dari pengertian Islam yang terkandung di dalam al-Quran dan as-Sunah itu sendiri.
 

Keunggulan Deenul-Islam

Islam sebagaimana yang telah kita ketahui adalah agama langit, agama wahyu dari Allah swt. bila mana ia agama yang datang dari Allah swt. maka sudah tentu ia merupakan agama yang paling benar, sempurna dan paling sesuai untuk menjadi panduan hidup manusia ciptaan Allah swt. di dunia ini.

Dr. Ab. Karim Zaidan dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Dakwah menyatakan: "Sebagai akibat atau konsekuensi Islam itu agama dari Allah, maka sifat Islam itu lebih sempurna dan tidak didapati di dalamnya sesuatu kekurangan dan kezaliman. Hal ini tidak lain kerana sifat penciptaan Yang Maha Sempurna yang kelihatan nampak pada sifat yang diciptanya. Kalau Allah swt. Maha sempurna sama ada pada zat, sifat dan perbuatan-Nya, tentu tidak akan dapat diterima akal bahawa yang diciptakannya bertentangan dengan sifat Pencipta". Beliau seterusnya menyatakan dalam menanggapi tentang sifa lengkapnya Agama Islam itu katanya: "Bahawa Islam itu adalah kumpulan peraturan yang lengkap yang mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan umat manusia, sifat lengkap ini adalah merupakan sifat keaslian agama Islam, yang sekali-kali tidak dapat kita pisahkan dari Islam itu sendiri, bahkan apabila ada suatu tanggapan sebaliknya hanyalah timbul dari kejahilan manusia itu sendiri. Sifat kelengkapan Islam yang mengatur semua aspek kehidupan dan perbuatan manusia tanpa kecuali. Sifat inilah yamg menjadi ciri khas, prinsip dan peraturan Islam sehingga berbeza dengan peraturan-peraturan yang diperbuat oleh manusia yang hanya mengatur sebahagian atau satu aspek tertentu sahaja yang tidak melengkapi aspek-aspek yang lain.

Oleh itu seorang muslim berkata inilah bidangku dan akulah yang mengaturnya tanpa mengikuti peraturan-peraturan Islam. Dan tidak boleh juga berkata Islam itu hanya mengatur sebahagian dari perbuatan manusia. Islam sebenarnya mengatur segala perbuatan-perbuatan yang lahir dari manusia itu, dan setiap tindak tanduk manusia diatur oleh Islam bahkan apa yang terlintas dalam hati seseorang pun juga diatur oleh Islam. Oleh itu seseorang muslim tidak boleh mengakui selain dari peraturan Allah".
 

Islam Sebagai Ad-Deen

Bilamana kita melihat dan memahami fakta-fakta di atas maka dapatlah kita mengambil kesimpulan di sini agama Islam itu merupakan suatu peraturan hidup yang sempurna dan lengkap serta suatu sistem yang dapat mengatur hidup manusia untuk kesejahteraan dan keselamatan serta kebahagian manusia hidup di dunia dan di akhirat.

Maka dengan ini tergambarlah di dalam fikiran kita Islam itu bukanlah suatu agama ibadah yang sempit sebagaimana yang difahami oleh sebahagian dari mereka yang kurang faham terhadap pengertian Islam yang sebenarnya. Kesempurnaan Islam ini dapat kita lihat dengan jelas dari seerah (kehidupan) bagainda Rasulullah saw. menjalani kehidupan sehariannya dapat memberi gambaran Islam yang sebenar dan asli. Islam seperti inilah yang sepatutnya kita hayati dan ikuti sebagai dasar-dasar kehidupan umat manusia sepenuhnya, firman Allah swt. maksudnya: "Sesungguhnya apa yang ada pada diri Rasulullah itu, contoh yang paling baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari Akhirat dan yang menyebut Allah banyak-banyak". (Al-Ahzab:21)

Firman-Nya lagi yang bermaksud: "Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarang kepadamu, maka tinggalkanlah". (Al-Hasyru: 7)

Oleh itu Islam merupakan satu ad-deen (agama) atau suatu sistem hidup yang lengkap dan sempurna, yang mencakupi segala sistem sistem hidup untuk mengatur manusia supaya mereka hidup dalam keadaan aman, sejahtera dan bahagia dunia akhirat. Islam sahajalah deen (agama) yang diakui dan diredai oleh Allah swt. sebagaimana firman yang terdapat di dalam al-Quran. Firman Allah swt. maksudnya: "Sesungguhnya ad-deen (agama) yang di akui di sisi Allah hanyalah Islam". (Ali-Imran: 19)

Firman Allah maksudnya: "Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agama kamu dan aku sempurnakan ni'mat Ku untuk mu dan Aku reda Islam sebagai agama (deen) kamu". (al-Maaidah: 3)

Allah swt. tidak reda atau tidak suka dan tidak mengakui sistem dan cara hidup selain dari sistem dan peraturan hidup Islam. Firman Allah swt. maksudnya: "Barangsiapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama (peraturan hidup) sekali-kali Allah tidak akan menerimanya dan di akhirat termasuk dalam kalangan orang yang rugi". (Ali-Imran: 83 )

Ayat di atas menjelaskan kepada kita di mana Allah swt. tidak reda dan tidak akan menerima segala urusan manusia yang ditadbir dan diurus dengan peraturan dan undang-undang selain dari undang-undang ciptaan Allah yang Maha Bijaksana. Inilah Deenul-Islam yang di dalamnya mencakupi segala urusan hidup manusia yang terkandung di dalamnya berbagai hukum, peraturan dan berbagai sistem untuk mengatur hidup manusia agar bahagia di dunia dan akhirat.
 

Islam Agama Fithrah

Kehidupan manusia di dunia ini yang pastinya mereka memerlukan kepada orang lain yang mana keperluan manusia biasanya sentiasa berterusan dan yang ketara ialah bagaimana manusia tidak dapat mengurus dirinya sendiri dalam sesuatu keadaan seperti sakit, ketika belayar di tengah lautan yang luas dan gelombang yang mengganas ataupun ketika terbang di angkasa.

Dari sini nampaklah kepada kita sebenarnya manusia sememangnya memerlu dan benar-benar berhajat kepada sesuatu yang Maha Berkuasa yang dapat melindungi dan menjaga keselamatan hidupnya di sepanjang masa. Dan yang boleh berbuat demikian hanyalah Yang Maha Berkuasa dan Maha bersifat dengan segala kesempurnaan dan, yang terhindar dari segala sifat kekuarangan. Dia yang dimaksudkan itu ialah Allah Tuhan seluruh Alam.

Tetapi manusia kadangkala dengan kesombongan dan keangkuhan yang meliputi dirinya itu lupa akan hakikat dirinya yang sebenar yang sentiasa berhajat dan memerlukan limpah kunia dan belas kasihan dari Tuhannya. Dan kadangkala manusia lupa akan hakikat kejadian dirinya yang dicipta oleh Allah dari unsur tanah, kemudian dari air mani yang dibawa menerusi zuriat anak cucu nabi Adam as. Sikap lupa daratan seperti inilah yang menjadi senjata yang paling ampuh bagi iblis menyesatkan umat manusia kecuali mereka yang beriman dan ikhlas serta beramal soleh.

Firman Allah swt. maksudnya: "Dan apabila manusia terkena sesuatu bencana ia segera berdoa kepada Tuhannya dan kembali bertaubat keadanya. Kemudian apabila ia diberi nikmat, dia akan lupa apa yang dimintanya sebentar tadi".(az-Zumar: 8)

Islam sebagai agama fithrah dan yang hak ini juga mengajarkan kepada manusia bagi siapa yang patuh akan dapat balasan baik suatu balasan kenikmatan yang tidak terhingga, serta hidup kekal di dalamnya. Begitu juga bagi mereka yang engkar disediakan tempat pembalasan yang dahsyat dan menggerun serta mengerikan.

Dari dasar inilah agama yang hak ini dapat menarik minat semua manusia yang akalnya waras dan hidupnya dalam fithrah (semula jadinya). Agama yang boleh memberi dan menjajikan segala-galanya serta dapat melayani keinginan semula jadi manusia (fithrah) serta dapat diterima oleh akal yang waras hanyalah agama Islam.

Mereka tidak akan dapat mencari dan menemui idealisma itu semua kecuali mereka mengambil dan meyakini agama yang paling sesuai dengan fithrah semula jadi manusia itu yang di dalamnya mempunyai segala idealisma yang dicari-cari oleh oleh setiap insan yang mencari kebenaran. Agama itu ialah agama Islam agama fithrah yang di cipta oleh Allah swt. untuk semua makhluknya.

Kesimpulannya kebenaran, kebahagian, keadilan hakiki yang menjadi impian semula jadi setiap insan itu dapat dipenuhi melalui pengajaran para Rasul yang diutus oleh Allah swt. yang membawa pengajaran Ilhi, dan pengajaran itulah yang dinamakan dengan agama, dan agama hak yang di bawa oleh Rasul-Rasul Allah itu adalah agama Islam agama fithrah agama yang benar yang datang dari Allah awt. yang menjanjikan segala yang hajati dan diingini oleh fithrah semula jadi setiap manusia itu sendiri. Firman Allah swt. maksudnya: "Sesungguhnya agama (ad-deen yang diakui) di sisi Allah hanyalah Islam".(ali-Imran: 19)
 

Islam Agama yang Diredhai Allah

Agama Islam atau Deenul-Islam merupakan yang juga disebut sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna; maka Dinul-Islamlah agama yang diakui sebagai agama yang hak kerana ia datang dari sisi Allah dan oleh kerana ia datang dari sisi-Nya, maka Islamlah satu-satunya agama yang diredhai oleh Allah untuk manusia. Dan Allah tidak reda dan tidak mahu menerima selain dari cara (sistem) Islam dalam pengendalian hidup umat manusia di dunia ini. Manusia tidak dibenarkan mengambil sistem, cara, atau hukum serta peraturan yang lain dari sistem Islam, sama ada sistem berakidah, bermuamalah, berakhlak, bernegara, berpolitik, bersembahyang, bersosial, berniaga, berekonomi beriadah dan sebagainya.

Firman Allah maksudnya: "Pada hari ini telahKu sempurnakan untukmu agamamu, dan telahKu cukupkan kepadamu nikmatKu dan telahKu redai Islam itu agama (deen) bagimu". (al-Maidah: 3)

Dari penjelasan Allah dalam ayat di atas nyatalah kepada kita Islam sebagai suatu agama (sistem hidup) yang lengkap dan sempurna dan Ia tidak reda dan tidak mahu menerima sistem yang lain dari sistem hidup Islam. Firman Allah maksudnya: "Barangsiapa mencari selain dari Islam sebagai agama (cara hidup) maka tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (ali-Imran: 83)
 

Antara Sistem-Sistem Islam itu ialah:

1. Persoalan Pokok atau Dasar

1.1. Islam adalah Akidah

1.2. Islam adalah Syariah

3.     Islam adalah Akhlak

2. Pesoalan Cabang (Sistem Bermasyarakat dan Bernegara)

2.1. Sistem Politik/Pemerintahan

2.2. Sistem Perundangan/Kehakiman

2.3. Sistem Perekonomian

2.4. Sistem Pendidikan

2.5. Sistem Kekeluargaan

2.6. Sistem Sosial dan sebagainya

1. Islam adalah Akidah

Akidah adalah asas dan dasar dalam dinul-Islam. Ianya merupakan keyakinan (keimanan) kepada nilai-nildan dasar dalam dinul-Islam. Ianya merupakan keyakinan (keimanan) kepada nilai-nilai murni dan mutlak yang tersimpul kuat dan teguh di dalam hati (jiwa) seseorang yang tidak boleh tergugat dan terurai dengan apa juga cara paksaan pertukaran masa dan tempat kecuali dengan kehendak dan kerelaan sendiri dengan izin Allah swt. Nilai-nilai murni yang dimaksudkan ialah keimanan dan keyakinan kepada perkara-perkara ghaibiyyaat (ghaib) yang berpaksikan keyakinan terhadap Allah yang Esa dari sudut Uluhiyah dan Rububiyah-Nya, keimanan kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat dan beriman kepada qadha' dan qadar sama ada baik atau buruk.

2. Islam adalah Syariah

Syariat adalah hukum-hukum perundangan yang bertujuan mengatur kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara; sama ada berupa hukum-hukum yang berkait dengan bersuci, solat, zakat, puasa dan haji ataupun perkara yang berkait dengan muamalaat mengenai urusan peribadi seperti munakahaat (perkahwinan), pewarisan atau yang berkaitan dengan urusan am seperti perniagaan, peratauran dan undang-undang jenayah, pemerintahan dan undang-undang antara bangsa dan sebagainya.

Syarait dalam Islam sentiasa berkembang dari masa ke semasa, ianya bersumberkan kepada empat perkara iaitu al-Quran, as-Sunah, Ijma' dan al-Qiyas. Hak mutlak menentukan hukum adalah Allah swt. dan Rasul-Nya saw. sementara para ulamak dibenarkan berijtihad dalam perkara yang yang tidak dinaskan oleh al-Quran dan as-Sunah secara nyata dan jelas. Islam melarang keras terhadap sesiapa yang cuba merampas hak Allah swt. dalam menentukan hukum-hukum itu.

Fiman Allah maksudnya: "Apakah mereka mempunyaiu sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperolehi azab yang amat pedih". (Asy-Syura: 21)

3. Islam adalah Ibadah

Ibadah dalam Islam adalah bertitik tolak dari akidah yang sempurna terhadap ke Esaan Allah swt. dan menepati kehendak syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw. Ibadah yang dilakukan tanpa akidah yang sempurna dan tidak menepati dengan kehendak syariat adalah sia-sia. Akidah yang sempurna dapat melahirkan insan yang bertakwa dan ikhlas dalam beramal, sementara amalan yang ikhlas dan menepati dengan kehendak syariat adalah dinilai sebagai ibadah di sisi Allah swt. sama ada ia ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji atau ibadah umum seperti mengurus negara mengurus ladang, perniaga, bekerja di kilang, di laut dan sebagainya.

Islam adalah Akhlak

Akhlak dalam Islam adalah penting dan sangat ditit beratkan. Malah ianya menjadi tujuan utama pengutusan Rasulullah saw. sendiri sebagaimana firman Allah swt. yang bermaksud: "Sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat agung". (Nun: 4)

Pengukuran baik atau buruk akhlak seseorang itu adalah dilihat dari penghayatannya terhadap al-Quran itu sendiri sebagaimana saiyidatina Aisyah ra. apabila ditanya tentang akhlak Rasulullah saw. katanya: "Akhlak Baginda saw. itu adalah al-Quran". Akhlak dalam Islam merangkumi akhlak terhadap al-Khaliq (Allah) dan akahlak sesama makhluk. Akhlak terhadap Allah seperti taat, patuh, cinta, ikhlas, syukur dan sebagainya. Akhlak sesama manusia temasuk akhlak terhadap diri sendiri, keluarga, jiran tetangga dan masyarakat. Antara akhlak yang mesti ada ialah termasuk adil, jujur, ukhuwwah dan sebagainya. Akhlak terhadap bukan manusia pula hendaklah menjauhi perbuatan yang merosakan sntiasa berperasaan rahmah dan adil dalam segalam perlakuan dan perkataan.
 
 


16 October 2005

 

------ooOoo------