Make your own free website on Tripod.com

 

CYBER KEFAHAMAN ISLAM

 

BAHAGIAN PERTAMA

 

BAB KE ENAMRUKUN-RUKUN IMAN SEPINTAS LALUMukadimah

Rukun-rukun Iman ini berdasarkan kepada firman Allah swt. di dalam Al-Quran maksudnya: "Rasul itu telah beriman kepada apa yang diturunkan Tuhan-Nya, beigitu pula orang-orang mukmin. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, dan Rasul-Rasul-Nya (seraya berkata) Tidak kami bezakan seorang juapun di antara rasul-rasul itu". (ali-Imran: 285)

Dan hadis Nabi Muhammad saw. maksudnya: "Iman itu ialah engkau beriman dengan Allah, dengan para malaikat-Nya, dengan kitab-kitab-Nya, dengan para rasul-Nya. dengan Hari Akhirat dan beriman dengan Takdir (yang baik atau yang jahat)". (H.R.Muslim)

Rukun-rukun iman terdiri dari enam perkara sebagai berikut:

1. Beriman kepada Allah

2. Beriman kepada malikat

3. Beriman kepada kitab-kitab

4. Beriman kepada Para Rasul

5. Beriman kepada Hari Kiamat (Hari Akhirat)

6. Beriman kepada Takdir (qadha' dan qadar)
 
 

1. Beriman Kepada Allah

Beriman kepada Allah bererti percaya akan ujud-Nya sebagai Tuhan yang mempunyai sifat yang sempurna secara mutlak, Dialah yang mencipta seluruh alam dan isinya, mengatur dan mentadbirnya dengan teratur, kerana Dia mempunyai kekuaasaan dan kekuatan yang Maha sempurna. Oleh itu Dialah Allah Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah dipuja dan dipohon segala hajat. Dan kerana itulah juga Dia Tuhan yang wajib dipatuhi hukum dan peraturannya.

Bukti kewujudan Allah swt. ialah ujudnya sekalian makhluk ini, dan dari kejadian alam serta adanya siang dan malam, berjalan dan beredarnya bintang bulan matahari dan segala cakrawala dengan perjalan yang teratur dan seimbang menunjukkan adanya Allah swt. yang Maha Pencipta dan Maha Bijaksana mentadbir alam ciptaa-Nya itu.

Firman Allah swt. maksudnya: "Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang Satu, tiada Tuhan melainkan Dia, Pemurah, Penyayang. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan bumi, dan perubahanmalam dan siang, dan kapal yang belayar di lautan dengan (membawa) apa yang berguna kepada manusia dan air yang diturunkan oleh Allah dari langit lalu ia hidupkan dengannya akan bumi sesudah matinya. Dan hamburkan padanya tiap-tiap (jenis) binatang. Dan peredaran angin dan awan yang dipermudahkan antara langit dan bumi (semua itu) adalah beberapa tanda bagi kaum yang mahu berfikir". (al-Baqarah: 163-164)

Makrifat (Mengenal) Kepada Allah

Jalan yang ditempuh oleh Para Rasul boleh di katakan mudah dan ringanmereka mengarahkan kepada umatnya supaya memandang kepada Kerajaan Langit dan Kerajaan Bumi (Kerajaan Allah) dan sentiasa mereka mengerakan akal umatnya supaya memikirkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Fitrahnya dibangunkan agar jiwanya dapat menerima kebaikan dan kebenaran semula jadi dan kemudian diajak kepada memikirkan adanya alam lain (akhirat) disebalik alam yang ada dan fana' ini.

Rasulullah saw. dapat mengubah manusia yang pada mulanya penyembah patung berhala, yang dahulunya syirik dan kufur terhadap Tuhannya menjadi manusia yang berakidah tauhid. dengan keimanan yang amat teguh, ini dapat kita lihat terutama pada diri para sahabat-sahabat baginda yang mulia.

Baginda saw. juga dapat membentuk generasi pertama umatnya itu menjadi suatu umat yang mulia dan mempunyai keperibadian yang unggul, yang kemudiannya dengan keperibadiannya yang mulia itu mereka dapat merubah seluruh Jazirah Arab dari jahiliah kepada Islam bahkan Islam dapat disebarkan keseluruh pelusuk dunia.

Bagaimanakah iman para sahabat baginda yang sehingga dengannya itu dapat berupaya merubah dunia ? Ini dapat digambarkan dalam sebuah hadis yang diri-wayatkan oleh Haris bin Malik Ansari ra. Diceritakan bahawa Haris berjalan melalui tempat Rasulullah saw. lalu beliau bertanya dengan sabdanya.

"Bagaimana engkau berpagi-pagi ini ? Haris menjawab:"Saya sebagai seorang mukmin yang hakiki". Rasulullah saw. bersabda lagi: "Fikirkanlah baik-baik apa yang engkau katakan itu, sebab segala sesuatu itu ada hakikatnya (kepastiannya), maka apakah hakikat iman kamu ? Haris menjawab: "Jiwaku sudah tidak lagi mengambil perhatian kepada dunia, waktu malam saya berjaga, waktu siang haus dahaga. Seolah-olah saya melihat 'Arasy Tuhanku nampak jelas, seolah-olah saya melihat ahli syorga saling berziarah dan seolah-olah saya melihat ahli neraka berteriakan di dalamnya".Rasulullah saw. lalu bersabda: "Benar-benar engakau telah mengerti (makrifat) wahai Haris, iltizamlah (tetaplah)". (H.R.Tabrani dengan sanad dhaif)

Cara atau jalan Makrifat atau Mengenal Allah swt. ada beberapa jalan di antaranya ialah:

1. Mengenali Allah swt. dengan menggunakan akal fikiran dan meneliti secara mendalam apa-apa yang dicipta oleh Allah swt. yang berupa benda-benda yang beraneka ragam ini dengan itu akan lahirlah dalam jiwanya akan kewujudan Allah yang Maha Pencipta yang telah mencipta seluruh alam ini dengan begitu rapi dan indah.

2. Mengenali Allah dengan megetahui segala nama-nama Allah swt. yang indah-indah (Asmaul-Husna).

Islam menganjurkan supaya umat manusia mempergunakan akal fikiran dengan sebaik-baiknya mereka juga hendklah memikirkan dengan mendalam perkara-perkra yang dicipta oleh Allah swt. termasuk apa-apa yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya juga diri mereka sendiri. Apa yang dilarang ialah memikirkan zat Allah swt. kerana ia diluar dari kemampuan akal manusia itu sendiri.

Sabda Rassulullah saw. maksudnya: "Berfikirlah kamu semua perihal makhluk Allah, dan janganlah kamu sekalian berfikir mengenai Zat Allah, kerana sesungguhnya kamu sudah tentu tidak dapat mencapai keadaan hakikat-Nya".(H.R.Abu Na'im dalam kitab Al-Hilyah dengan sanad dhaif)

Makrifat (mengenal) Allah melalui nama dan sifat-sifat-Nya iaitu Allah mempunyai 99 nama yang indah-indah.

Firman Allah swt. maksudnys: "Bagi Allah ada nama-nama yang terbaik" (Al-A'raaf:180)

Sabda Rasulullah saw. maksudnya: "Allah itu mempunyai sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa menghafalkannya, ia masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu Maha Ganjil (tidak genap) dan Ia cinta sekali pada yang ganjil". (H.R.Ibn Majah)

Makrifat kepada Allah melalui sifat-sifat-Nya. Setiap orang Islam wajib mengenal Tuhannya, jalan untuk mengenal-Nya disamping melalui nama-Nya yang indah-indah; dapat juga mengenli Allah melalui sifat-sifat-Nya. Secara ijmali (ringkas) orang Islam wajib menyakini dan mengetahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus bagi Allah swt.

Kita wajib beriman atau percaya secara ijmali Bahawa Allah swt. itu besifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangn.

Secara Tafsili pula kita dituntut mengetahui sekurang-kurangnya Allah swt. wajib dengan 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus dan sifat yang harus bagi Allah swt. pula ialah Allah boleh membuat atau mencipta sesuatu (yang mungkin) atau tidak membuatnya.

3. Mengenali Allah Melalui Ayat-Ayat-Nya pula ialah dengan membaca ayat-ayat-Nya yang mulia yang tercantum di dalam kitab suci al-Quran yang dibaca (maqruah) dan ayat-ayat Allah yang di lihat (mandhurah).Ini bermakna apabila membaca kitab al-Quran, mengamati serta mentadabburkan ayat-ayat-Nya akan menambahkan keyakinan dan kekuatan iman seseorang itu dan dengan itu mereka akan mengenali Tuhannya iaitu Allah swt dengan lebih berkesan dan mendalam.

Begitu juga dengan kita berjalan di bumi Allah ini kita dapat melihat keindahan alam dan tanda-tanda kebesaran Allah kerana apabila kita melihatnya akan menimbulkan rasa insaf kepada diri kita betapa besarnya kekuasaan Allah yang telah mencipta bumi, bulan, bintang, serta segala jenis tumbuhan, binatang dan berbagai macam dan berbagai rupa isi alam seluruhnya. Dari pengamatan mereka yang mempunyai hati dan akal akan mengakui adanya Allah yang menciptanya semuanya.

2. Beriman Kepada Malaikat

Malaikat ialah sejenis makhluk yang dicipta oleh Allah dari unsur Nur. Ia dicipta semata-mata untuk taat kepada Allah swt. sentiasa patuh kepada-Nya tidak pernah durhaka, ia tidak lelaki dan tidak perempuan.

Firman Allah swt. maksudnya: "Dan bagi Allah sujud apa yang di langit dan apa yang di bumi, yang merayap dan juga malaikat, padahal mereka tidak sombong, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka serta mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka". (an-Nahl: 49-50)

Sepuluh malaikat yang wajib diketahui oleh orang yang beriman ialah Malaikat Jibril membawa wahu, Mikail mengurus rizeki, Israfil meniup Sangkakala Kiamat, Malaikat Maut (Izrail) mencabut nyawa, Roqib dan 'Atid, penulis segala amalan manusia, Mungkar dan Nakir menyoal orang mati dalam kubur, Malik menjaga Neraka dan Ridhuan menjaga Syurga.

3. Beriman Kepada Al-Kitab

Beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Nabi-Nya adalah wajib. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud as.

2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as.

3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa as.

4. Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Mereka yang beriman hendaklah percaya kepada kebenaran kitab-kitabyang asal, dan ia benar-benar datang dari Allah swt. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan tidak ada kitab lagi selepasnya.

Al-Quran merupakan kitab panduan dan hidayah, penunjuk jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan hidup insan yang yakin akan kebenarannya sama ada benar ia datang dari Allah saw. ataupun benar dari segi apa-apa yang terkandung di dalamnya.

Mereka akan terhidar dari kesesatan dan kebinasaan bagi mereka yang tetap berpegang teguh dengan kitabulllah ini.

4. Beriman Kepada Para Rasul

Rasul merupakan manusia yang diwahyukan oleh Allah dan diperintahkan supaya menyampaikan semua apa yang diterima dari Allah itu kepada manusia seluruhnya tanpa menyembunyikan sedikit juapun. Manusia memang sangat berhajat kepada Rasul-Rasul di sepanjang masa dan di segenap tempat sejak dari Nabi Adam as. hinggalah ke zaman Nabi Muhammad saw. Manusia tidak dapat dan tidak mampu dengan akalnya untuk mencari hakikat

ketuhanan dan hari akhirat dan berita-berita alam gahib dengan tidak melalui perantaraan para Rasul-Rasul Allah. Maka dengan ini jelaslah betapa pentingnya Para Rasul itu kepada manusia untuk memandu dan menunjuki jalan yang benar dan jalan yang diredai oleh Allah swt. Yang Maha Agung dan Maha Berkuasa.

Firman Allah swt. maksudnya: "Telah beriman Rasul itu dengan apa yang yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan orang-orang yang beriman semuanya beriman dengan Allah, dengan malaikat-Nya, dengan kitab-kitab-Nya, dengan para Rasul-Nya. Kami tidak membezakan antara seorang-dengan seorang dari Rasul- Rasul-Nya". (al-Baqarah: 258)

Tugas para Rasul sejak dari Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw. adalah sama iaitu mengajak dan menyeru manusia semua supaya mentauhidkan Allah swt. serta melaksanakan ibadah menyembah dan patuh serta taat kepada-Nya dengan tidak berbelah bagi. Dan mereka membawa agama Allah yang satu iaitu Islam sebagaimana firman Allah swt. mengenai Nabi Nuh as. maksudnya: "Jika kamu berpaling maka aku tidak meminta (dari) kamu sesuatu upah pun. Ganjaranku hanya atas Allah, dan aku disuruh agar aku dari golongan orang muslim." Yusus: 72)

Firman-Nya tentang Nabi Ibrahim as. maksudnya: "Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani tetapi seorang Haniif muslim dan bukannya orang-orang yang syirik". (ali-Imran: 7)

Bilangan Nabi dan Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw. adalah ramai, Allah sahaja yang mengetahui bilangannya, tetapi nama-nama Rasul yang wajib diketahui 25 orang sahaja, mereka ialah:

1. Nabi Adam as. 2. Nabi Idris as. 3. Nabi Nuh as.

4. Nabi Hud as. 5. Nabi Soleh as. 6. Nabi Ibrahim as.

7. Nabi Lut as. 8. Nabi Ismail as. 9. Nabi Ishak as.

10.Nabi Yaakob as. 11.Nabi Yusof as. 12.Nabi Ayub as.

13.Nabi Zulkifli as. 14.Nabi Syuaib as. 15.Nabi Musa as.

16.Nabi Harun as. 17.Nabi Daud as. 18.Nabi Sulaiman as.

19.Nabi Ilyas as. 20.Nabi Ilyasak as. 21.Nabi Yunus as.

22.Nabi Zakaria as. 23.Nabi Yahya as. 24.Nabi Isa as.

25.Nabi Muhammd saw.

Kesemua nama-nama Rasul yang tersebut di atas tercatat di dalam al-Quran sebagai berikut:

1. Al-Anaam : ayat 83-86

2. Ali-Imran : ayat 33

3. Al-A'raaf : ayat 65

4. Hud : ayat 61 dan 84

5. Al-Anbiak : ayat 85-86

6. Al-Ahzaab : ayat 40

5. Beriman Kepada Hari Kiamat

Hari kiamat ialah hari di mana manusia akan dibangkit dan di hidupkan semula untuk dihisab (dihitung) segala amalan mereka sama ada baik atau sebaliknya dan mereka akan menerima balasan dari perbuatan (amalannya) ketika mereka di dunia dahulu.

Kehidupan di dunia sekarang ini merupakan kehidupan yang sementara dan sangat singkat, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, dan manusia di akhirat nanti akan hidup kekal selama-lamanya tidak akan mati lagi, maka akan menyesallah mereka dengan sesalan yang amat sangat bagi mereka yang telah mengambil jalan yang salah dan sesat, tidak mengambil jalan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. jalan yang benar dan lurus serta beramal soleh.

Dari itu bersedialah untuk menghadapi hari kiamat itu dengan petunjuk dari pengajaran al-Kitab dan as-Sunah serta beramal untuk bekalan kita pada hari Akhirat kelak yang amat menggerunkan bagi mereka yang kufur, syirik dan mereka yang berdosa dan melakukan kezaliman.

Firman Allah swt.maksudnya: "Dan tidaklah kehidupan di dunia ini mlainkan sia-sia dan main-mainan (belaka), dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan (yang sebenarnya) kalau mereka mengetahui". (al-Angkabut: 64)

Di hari akhirat kelak manusia akan dikumpulkan di padang Mahsyar dan mereka semua akan diperiksa dan diadili dengan seadil-adilnya di hadapan Mahkamah Yaumil-Mahsyar, tidak ada siapa pun yang akan dizalimi, dan mereka semua akan menerima pembalasan yang setimpal dan seadil-adilnya dengan amalan yang telah mereka dikerjakan di dunia dahulu.

Firman Allah maksudnya: "Bahawa barangsiapa yang berat timbangannya (amal soleh) maka mereka orang-orang yang dapat kejayaan, dan barangsiapa yang rengan timbangannya maka mereka yang merugikan diri-diri mereka, mereka itulah kekal dalam neraka". (al-Mukminun: 102-103)

6. Beriman Dengan Takdir (Qadha' dan Qadar)

Beriman kepada takdir bermakna percaya bahawa Allah swt.mengetahui dengan sepenuhnya segala sesuatu terhadap makhluk ciptaannya serta Ia mengawasinya semua tindak-tanduk dan perjalanannya, dan percaya semua apa juga yang berlaku di alam ini dengan pengetahuan dan izin-Nya, dan apa juga yang mengenai manusia sama ada ia dari ke kebaikan ataupun kemudaratan adalah datangnya dari Allah swt. dengan iradah dan kudrah-Nya.

Semua kejadian yang berlaku di seluruh alam ini adalah dengan takdir dan ketentuan Allah swt. termasuklah juga ketentuan atau takdir yang berlaku kepada diri manusia itu sendiri, seperti sakit, sihat, sengsara, ni'mat, kaya miskin, suka, duka dan sebagainya di dalam kehidupan manusia di mana ia sendiri tidak mampu dan tidak berupaya menolak dan mengubahnya itu semua adalah takdir ketentuan dari Allah swt.

Beriman kepada takdir yang tersebut di atas hendaklah disertai dengan usaha dan ikhtiar menurut sebab-sebabnya; dapat menghindarkan diri dari perasaan keluh kesah, gelisah dan putus asa dalam hidup manusia, bahkan akan melahirkan perasaan tenang dan aman serta harapan baik dalam hidupnya.

Seseorang yang beriman dengan takdir Allah swt. akan menghadapi segala kemungkinan hidup ini dengan tabah, sabar dan menerimanya dengan penuh reda dan yakin disebalik semuanya itu ada kebaikan yang ditakdirkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Berkuasa.

Sesungguhnya seseorang manusia tidak dapat mengetahui apa yang telah ditakdirkan oleh Allah swt. dalam hidupnya itu, dan ia tidak pula diperintah untuk mengetahuinya. Apa yang diperintahkan ialah supaya berfikir, berusaha dan berikhtiar serta berbuat amal menurut kehendak sesuatu peratauran dan sebab-sebabnya, kita tidak dibenarkan berdiam diri dan menyerah kepada takdir semata-mata tanpa sebarang usaha.

Setelah itu kita menanti dengan penuh harapan limpah kurnia dari Allah hasil dari usaha tersebut sama ada berhasil atau sebaliknya, dan kesemuanya itu bergantung kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah swt. kepada kita sejak azali lagi dan kita hendaklah reda terhadap keputusan dan takdir Allah swt. itu dengan tabah, sabar dan sangka baik terhadap Allah swt..

Apa yang wajib dan wajar bagi kita dalam menghadapi takdir ini ialah reda terhadap ketentuan Allah swt. disertai dengan usaha, ikhtiar dan memohon do'a kehadrat Allah swt. sesuatu yang baik untuk dirinya dunia dan akhirat, memohon keredaan-Nya serta keampunan, kesudahan yang baik, ditetapkan iman dan dikumpulkan dalam golongan para anbiak, syuhadak dan solihin. Amin !
 
 

 


16 October 2005

---oOo---